Aanvullende Voorwaarden

Aanvullende Voorwaarden van Verkoop, Levering en Betaling voor de diensten van Het Oude Slot Heemstede BV.

1. Algemeen

Deze Voorwaarden zijn aanvullend op de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) en van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot verkoop en levering van zaken en diensten door het oude slot Heemstede bv. (hierna Oude Slot.) Tenzij hiervan in deze Aanvullende Voorwaarden wordt afgeweken, gelden de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH). Onder levering van zaken en diensten wordt mede verstaan de verzorging van evenementen, party’s, exploitaties in de ruimste zin van het woord waarin ook zijn begrepen de levering van personeel, locaties en materialen.

2. Aanbiedingen/overeenkomsten

Aanbiedingen door Het Oude Slot gedaan, zijn te allen tijde vrijblijvend. Prijzen vermeld in aanbiedingen zijn zolang geldig als staat vermeld en slechts geldig voor de betreffende aanbieding. Prijsstijgingen in grondstoffen, loonkosten, accijnzen, huren alsmede telfouten kunnen bij een definitieve overeenkomst gewijzigd worden doorberekend. Pas na de aanbetaling is er sprake van een overeenkomst.

3. Betalingscondities

Ongeveer 2 maanden van te voren ontvangt u een tweede voorschotnota. Deze dient 6 weken van te voren voldaan te zijn. De overige extra’s zoals extra gasten worden achteraf berekend op de eindfactuur. Bij andere samengestellende arrangementen is bovenstaande regeling ook van toepassing.

4. Aantal gasten

Het in de overeenkomst als bedoeld in artikel 2 vermelde aantal gasten beschouwt het oude slot als garantie-aantal voor de partij, tenzij de klant schriftelijk een gewijzigd aantal heeft afgegeven, hetwelk dan in beginsel zal worden beschouwd als het nieuwe garantie-aantal.

 • Wijzigingen op het in de eerste alinea omgeschreven garantie-aantal zijn, zonder financiële consequenties, mogelijk tot twee weken voor de reserveringsdatum;
 • Indien het aantal gasten binnen deze termijn van twee weken wordt verhoogd, dient de klant onverwijld contact op te nemen met het oude slot.

5. Annulering

In alle gevallen waarin op grond van een overeenkomst als bedoeld in artikel 2 één Horecadienst moet worden verleend, zal voor de annulering van een in een zodanige overeenkomst opgenomen reservering het navolgende gelden:

 • Bij annulering meer dan twee maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 35% van de omzetverwachting inclusief BTW aan het oude slot te betalen;
 • Bij annulering meer dan één maand voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 55% van de omzetverwachting inclusief BTW aan het oude slot te betalen;
 • Bij annulering meer dan veertien dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 75% van de omzetverwachting inclusief BTW aan het oude slot te betalen;
 • Bij annulering minder dan veertien dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 100% van de omzetverwachting inclusief BTW aan het oude slot te betalen.
 • Bij annuleren zullen wij de locatiehuur niet restitueren. Ten aanzien van de dienstverlening van derden (bijv. met betrekking tot entertainment, audiovisuele voorzieningen en locatieverhuur) gelden de door de betreffende derden gehanteerde annuleringsvoorschriften). Gelet op het vorenstaande wijzen u op de mogelijkheid om een huwelijksdagverzekering af te sluiten via onze website onder het kopje "verzekeringen". Of op de website: www.trouwgarant.nl

7. Vermissing en schade

Wanneer gehuurde of door het oude slot ter beschikking gestelde goederen worden vermist, beschadigd raken of breken, dient de klant het bedrag dat met de vervanging van de betrokken zaken is gemoeid, te voldoen aan het oude slot, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid van de zijde van het oude slot.

8. Vergunning

Indien ten behoeve van de uitvoering van een van de in artikel 1 gemelde activiteiten externe vergunningen noodzakelijk blijken, is de klant voor het verkrijgen van deze vergunningen verantwoordelijk.

9. Productaansprakelijkheid

In het kader van de HACCP wetgeving is het oude slot aansprakelijk voor de voedselveiligheid van haar producten. Echter, indien producten worden gebruikt buiten het gezichtsveld van het oude slot, bijv. indien cliënten producten ophalen bij oude slot, dan wel dat het oude slot producten aflevert bij cliënten zonder verdere begeleiding, vervalt voornoemde productaansprakelijkheid.

10. Overmacht

Naast het gestelde in artikel 15 van de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) gelden de volgende bepalingen; Indien naar oordeel van het oude slot sprake is van overmacht kan het oude slot -na kennisgeving aan de klant- haar uitvoering geheel of gedeeltelijk annuleren, zonder dat het oude slot aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schade of kosten. In ieder geval gelden als situaties van overmacht:

 • Overheidsbepalingen en –verzoeken die dienen te worden nageleefd;
 • Maatregelen met betrekking op pandemie.
 • Onlusten;
 • Stakingen;
 • Storingen in de aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water- en energieleveringen;
 • Het uitvallen van de installaties welke noodzakelijk zijn voor een degelijke uitvoering van onze diensten;
 • Brand of ongevallen.
 • Weersomstandigheden die het -naar oordeel van het oude slot- onverantwoordelijk maken om de opdracht conform offerte uit te voeren.

11. Huisreglement

Op het oude slot zijn huisreglementen van toepassing, welke aanvullend zijn op de Aanvullende Voorwaarden. Door het boeken van een locatie of acceptatie van een offerte conformeert de relatie zich aan de het op de locaties betrekking hebbende huisreglement, deze zijn te vinden op www.postverkadegroep.nl. Geschillen door het oude slot aangegane overeenkomsten, waarop deze voorwaarden gelden is het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter te Haarlem.

Note: Geluid buiten mag alleen worden versterkt tijdens de ceremonie, verder mag geluid buiten alleen akoestische. Geluid binnen mag worden versterkt. Het niveau van versterkt of onversterkt geluid binnen mag niet de grens van 91 decibel overstijgen. In het gebouw bevindt zich een decibelmeter die de stroom uitschakelt boven een geluidssterkte van 91 decibel. De directie is niet verantwoordelijk voor directe- of indirecte schade als gevolg van het in werking treden van de decibelmeter. Het gebruik van rook- en andere machines is niet toegestaan.

12. Geschillen

Op de door het oude slot aangegane overeenkomsten, waarop deze voorwaarden gelden is het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter te Haarlem. S.E. & O.

Huisreglement

 1. Roken is alleen buiten toegestaan. Sigaretten en/of sigaren kunnen worden gedoofd in de daarvoor bestemde asbakken.
 2. Gasten die zich baldadig gedragen en niet in de hand te houden zijn, dienen hierop gewezen te worden en zonodig niet meer te worden voorzien van alcoholische dranken. Bedenk dat het pand te kwetsbaar is en onherstelbaar beschadigd kan worden. De directie en de eventmanager is te allen tijde geautoriseerd mensen die zich niet gedragen de deur te wijzen.
 3. Wij schenken geen alcoholische dranken aan personen onder de 18 jaar.
 4. Parkeren mag uitsluitend op het parkeerterrein aan de Ringvaartlaan 11. Het kleine parkeerterrein aan de Ir Lelylaan 6 is alleen toegankelijk voor personeel en leveranciers. Wij verzoeken u uw gasten erop te wijzen dat parkeren op de openbare weg tot een minimum moet worden beperkt. Dit om overlast voor onze buurtbewoners zo veel mogelijk te voorkomen. Indien de gasten het pand verlaten dient dit in alle rust te gebeuren.
 5. Het plaatsen van een tent mag, wij zulen hier echter een vergunning voor moeten aanvragen bij de gemeente Heemstede. de plaats van de tent gaat in overleg de kosten hiervoor van de tent en aanvraag zijn voor rekening van de opdrachtgever. alle beschadigingen dienen worden vergoed door u als werkgever.
 6. Confetti, rijst, rozenblaadjes e.d. mogen niet gestrooid worden. Met gas gevulde ballonnen mogen niet in het huis worden losgelaten in verband met hoge plafonds. Ook is het oplaten van ballonnen buiten niet toegestaan i.v.m. de vele bomen waar deze ballonnen inwaaien en vervolgens ontsieren. Tevens is het verboden om vuurwerk af te steken. ballonen met confetti zijn kwetsbaar en hierdoor niet toegestaan.
 7. Decoratie aangebracht aan bomen kan, maar altijd in overleg. Wel dient alles diezelfde avond te worden afgevoerd. Er mogen geen spijkers e.d. in de bomen of gebouwen worden geslagen. Ook kan er geen decoratie worden geplakt of gespijkerd aan wanden binnenshuis.
 8. Geluid buiten mag alleen worden versterkt tijdens de ceremonie, verder is buiten alleen akoestische geluid toegestaan. Geluid binnen mag worden versterkt. Het niveau van versterkt of onversterkt geluid binnen mag niet de grens van 91 decibel overstijgen. In het gebouw bevindt zich een decibelmeter die de stroom uitschakelt boven een geluidssterkte van 91 decibel. De directie is niet verantwoordelijk voor directe- of indirecte schade als gevolg van het in werking treden van de decibelmeter. Het gebruik van rook- en andere machines is niet toegestaan.
 9. De eigendommen van u en uw gasten dienen op dezelfde avond meegenomen te worden. De directie stelt zich niet aansprakelijk voor het verlies van eigendommen tijdens uw feest, diner of vergadering.
 10. Wij vertrouwen erop dat u uw ceremoniemeester(s) en/of andere verantwoordelijke mensen op de hoogte brengt van bovengenoemd reglement.
 11. Mocht er een of meerdere punten van bovengenoemd reglement overtreden worden dan zijn wij helaas genoodzaakt om alle extra kosten (zoals herstel, schoonmaakkosten etc.) in rekening te brengen aan de opdrachtgever.
 12. Eigendommen en decoratie (zowel binnen als buiten) dienen direct na de partij opgeruimd en afgevoerd te worden.


Wij danken u voor uw medewerking.

De directie van het Oude Slot Heemstede B.V.

Direct reserveren?
Wil je meer weten over de mogelijkheden op het Oude Slot Heemstede voor jouw zakelijke bijeenkomst? Neem dan contact met ons op. Bel direct met één van onze teamleden op 023-5470496